МАКЕДОНСКО ДЕВОЙЧЕ
Македонско девойче, китка шарена,
во градинка раснала, дар подарена.
Припев:
Дали има на овой бели свет,
по-юбаво девойче от македонче?
Нема, нема, не ке се роди,
по-юбаво девойче от македонче.
Нема звезди по-лични от твоите очи,
да се нокье на небо, ден ке раздели.
Припев:
Дали има на овой бели свет,
по-юбаво девойче от македонче?
Нема, нема, не ке се роди,
по-юбаво девойче от македонче.
Кога коса разплете, како коприна,
лична си е по-лична, от самодива.
Припев:
Дали има на овой бели свет,
по-юбаво девойче от македонче?
Нема, нема, не ке се роди,
по-юбаво девойче от македонче.
Кога песна запее, славей надпее,
кога оро заигра, сърце разигра.